ADJACENT SOCIAL HOUSE AREA (276 UNITS)

ADJACENT SOCIAL HOUSE AREA (276 UNITS)

Địa điểm

An Dien Commune, Ben Cat town, Binh Duong Province

Giá trị hợp đồng

Chủ đầu tư

Thuan Loi Investment and Development Joint Stock Company

Ngày khởi công

22/02/2022

Ngày hoàn thành

21/08/2022

Phạm vi công việc

Construction, Structural, Rough Finishing and M&E for 84 low-rise townhouses in lots A57, A58, A59