AQUA FEED ALPHA FEED FACTORY

AQUA FEED ALPHA FEED FACTORY

Địa điểm

Hoa Phu IZ, Long Ho District, Vinh Long Province

Giá trị hợp đồng

Chủ đầu tư

Ngày khởi công

2020-06-06

Ngày hoàn thành

2021-01-16

Phạm vi công việc

Construction Architectural construction Main roof house, material house, packing house, Office house, Guest house, Ancillary rooms and fire protection water tank

Capacity 70,000 ton / year