Aquatic production food factory

Aquatic production food factory

Địa điểm

Road no 04, Thinh Phat IZ, Ben Luc District, Long An Province

Giá trị hợp đồng

VND 160 billion

Chủ đầu tư

Sheng Long Bio - Tech internation Co., Ltd

Ngày khởi công

08/05/2018

Ngày hoàn thành

01/04/2019

Phạm vi công việc

Building works