CONSTRUCTION OF WHEAT SILO & INTAKE TOWER AND EXPANSION OF FLOUR SILO AND BLENDING FACILITIES

CONSTRUCTION OF WHEAT SILO & INTAKE TOWER AND EXPANSION OF FLOUR SILO AND BLENDING FACILITIES

Địa điểm

Phu My 1 IZ, Phu My ward, Phu My town, Baria - Vung Tau province, Viet Nam

Giá trị hợp đồng

Chủ đầu tư

MeKong Flour Mills LTD

Ngày khởi công

2022-08-01

Ngày hoàn thành

2022-12-31

Phạm vi công việc

Piling work