KHU R8AB - ECOLAKES

KHU R8AB - ECOLAKES

Địa điểm

My Phuoc, Thoi Hoa Ward, Beb Cat Dictrict, Binh Duong Province

Giá trị hợp đồng

72 billion VND

Chủ đầu tư

SetiaBecamex Joint Stock Company

Ngày khởi công

2020-12-04

Ngày hoàn thành

2021-10-15

Phạm vi công việc

The Proposed Construction And Completion Of Building 90 Units At R8AB (Phase2) - Ecolakes