R8AB - ECOLAKES - SHOPHOUSES

R8AB - ECOLAKES - SHOPHOUSES

Địa điểm

My Phuoc, Thoi Hoa, Ben Cat, Binh Duong

Giá trị hợp đồng

USD 639000

Chủ đầu tư

SatiaBecamex JSC

Ngày khởi công

12/05/2021

Ngày hoàn thành

15/01/2022

Phạm vi công việc

Civil Construction