Giới thiệu

Sơ Đồ Tổ Chức

Cơ cấu tổ chức

A/ Hội đồng Quản trị:

1.    Ông Nguyễn Văn Phú: Chủ tịch HĐQT
2.    Ông Nguyễn Vĩnh Phú: Phó Chủ tịch HĐQT
3.    Ông Trương Minh Hoàng: Thành viên HĐQT
4.    Ông Trần Thanh Xuân:Thành viên HĐQT
5.    Ông Nguyễn Ngọc Được: Thành viên HĐQT


B/ Ban Kiểm soát:
       Bà Nguyễn Thị Tuyết Thư
C/ Bộ máy quản lý:
1.    Ban Tổng giám đốc:

Họ và tên

Chức vụ

Trình độ 

Năm CT

 Ông Trần Thanh Xuân

 Tổng Giám đốc

ThS, Kỹ sư xây dựng

2006

 Ông Phạm Ngọc Tính  Phó Tổng Giám Đốc Kỹ Sư Xây Dựng 1985
 

2.   Các Phòng/Ban:

 

Họ và tên

Chức vụ

Trình độ 

 Năm CT

Bà Dương Vũ Lan Hương

Trưởng phòng Dự thầu

Kỹ sư cầu đường

2002

Bà Nguyễn Thị Anh Thư

Trưởng phòng Hành chính - Kế Toán - Kế toán trưởng

Cử nhân Kinh tế

2022

Ông Nguyễn Thanh Duy

Trưởng phòng Thi công

Kỹ sư Xây dựng

2003

Ông Đoàn Minh Hiền

Trưởng Bộ Phận Tiếp Thị

Kỹ sư Xây Dựng

2022

Ông Phạm Ngọc Đạo

Trưởng phòng Thiết kế

Kiến trúc sư

2002

Bà Nguyễn Thúy Hằng Trưởng Bộ Phận Mua Hàng Cử Nhân Kinh Tế 2021
 

 
3. Sơ Đồ Tổ Chức: