Thông tin công trình

khởi công công trình Trung Tâm Thương Mại Amata

Tên công trình: Trung Tâm Thương Mại Amata
Giá trị: 2,741,829 USD
Địa điểm: KCN Amata Đồng Nai
Ngày khởi công: 02/12/2009
Ngày hoàn thành: 2010