Winning the bid for The main Construction

Winning the bid for The main Construction

Địa điểm

Loc An IZ, Long An commune, Long Thanh District, Dong Nai Province

Giá trị hợp đồng

82.3 billion VND

Chủ đầu tư

Winmax Aquatic Feed Co., Ltd

Ngày khởi công

02/05/2020

Ngày hoàn thành

02/10/2020

Phạm vi công việc

The main Construction