Sơ đồ tổ chức

Cơ cấu tổ chức

A/ Hội đồng Quản trị:
1.    Ông Trương Minh Hoàng: Chủ tịch HĐQT
2.    Ông Nguyễn Vĩnh Phú: Phó Chủ tịch HĐQT
3.    Ông Lê Hoàng Phi: Thành viên HĐQT
4.    Ông Lê Anh Hoàn: Thành viên HĐQT
5.    Ông Nguyễn Thanh Hải: Thành viên HĐQT
B/ Ban Kiểm soát:
1.    Bà Phạm Thị Ly Ly : Trưởng Ban kiểm soát
C/ Bộ máy quản lý:
1.    Ban Tổng giám đốc:

 

Họ và tên Chức vụ Năm sinh Học vị Trình độ CM Tham gia CT
Ông Trương Minh Hoàng Tổng Giám đốc 1961 Thạc sĩ Kỹ sư xây dựng 03/1983
Ông Nguyễn Vĩnh Phú Trợ lý TGĐ 1967   Kỹ sư xây dựng 07/2005
Ông Phạm Đình Bá Phó TGĐ 1960   Kỹ sư xây dựng 03/1995
Ông Trần Thanh Xuân Phó TGĐ 1978 Thạc sĩ Kỹ sư xây dựng 01/2006
Ông Phan Trọng Thiện Phó TGĐ 1967   Kỹ sư xây dựng 11/2005

 
2.   Các Phòng/Ban:

 

Họ và tên Chức vụ Đơn vị Năm sinh Trình độ CM Tham gia CT
Ông Phạm Hoàng Ngọc Trưởng phòng P.Thi công 1959 Kiến trúc sư 08/1985
Ông Phạm Ngọc Tính Giám đốc dự án P.Thi công 1967 TC xây dựng 03/1995
Bà Dương Vũ Lan Hương Phó phòng P.Thi công 1979 KS cầu đường 07/2002
Ông Nguyễn Thanh Hải Phó phòng P.Thiết kế 1968 Kiến trúc sư 03/1995
Bà Nguyễn Ngọc Quỳnh Như Trưởng phòng P.Hành chính 1984 CN Kinh tế 01/2017
Ông Nguyễn Thanh Duy Phó phòng P.Dự thầu 1978 KS xây dựng 05/2003
Ông Lê Hoàng Phi Trưởng phòng - Kế toán trưởng P.Kế toán 1973 TC kinh tế 10/1995