Cơ cấu tổ chức và quản lý

TRƯƠNG MINH HOÀNG

Chức Vụ : Tổng Giám Đốc
Năm Sinh : 1961
Trình Độ : Thạc Sỹ
Chuyên Môn : Kỹ Sư Xây Dựng
Ngày tham gia công ty : 03/1983

NGUYỄN VĨNH PHÚ

Chức Vụ : Trợ lý Tổng Giám Đốc
Năm Sinh : 1967
Trình Độ : Đại Học
Chuyên Môn : Kỹ Sư Xây Dựng
Ngày tham gia công ty : 07/2005

PHẠM ĐÌNH BÁ

Chức Vụ : Phó Tổng Giám Đốc
Năm Sinh : 1960
Trình Độ : Đại Học
Chuyên Môn : Kỹ Sư Xây Dựng
Ngày tham gia công ty : 3/1995